Your Services
Employment
Security code
Menu

Call Us Today! 414-269-9899

Hmong Page

Yaam Kws Peb Paab Tau Koj (Services)

Alliance Total Care, LLC yog ib lub chaw ua ntawv zuv cov laug hab cov muaj mob huv tsev.   Yog koj paab tsi tau koj tug kheej lawm lossis koj muaj ib tug laug nyob huv tsev tsi muaj leejtwg tu nwg, cale tuaj ntsib peb.  Peb paab tau koj lossis cov laug hab cov muaj mob huv tsev le nuav:

 • Tu koj qhov chawnyob (Light cleaning of personal space)
 • Npaaj kev nojhaus (Meal preparation)
 • Paab cev zaubmov rua koj noj yog koj ua tsi tau (Assist with eating and feeding)
 • Muab roog tsho rua koj naav (Dressing/undressing)
 • Muab koj dlaadlej, ntsis plaubhau, tu koj ib ce (Skin and oral care)
 • Hloov ntaub puachaw hab khu koj chaav pw (Changing Linens and making bed)
 • Muab koj dlaadlej (Bathing)
 • Ntxhua koj cov khaubdluag naav (Laundry)
 • Qha koj thaus txug caij noj tshuaj (Medication reminder)
 • Paab tuav koj moog kev hab muab koj txaav chaw moog rua lwm qhov (Transfer)
 • So quav so zig (Toileting)
 • Paab dlho teg taw yaas (orthotics/prosthesis)

Yuav Pib Le Caag? (To Get Started)

Hu xuvtooj moog rua ATC ntawm 414-269-9899 hab tuaj ntsib peb nub nua. Peb txaus sab yuav paab koj txhua lub sijhawm. Koj muaj cai nrhav ib tug txheebze ua ntawv zuv koj huv tsev lossis peb maam nrhav ib tug tuaj tu koj huv lub tsev kws koj nyob. Tug kws yuav tu koj (Personal Care Worker/Caregiver) yuavtsum moog sau npe rua ntawm ATC hab nwg yuavtsum muaj ntaubntawv ua num lawvle tseemfwv kevcai.

Taamsim nuav peb taabtom txais cov kws muaj insurance Medicaid T-19. Yog koj muaj lwm yaam insurance los hu xuvtooj moog rua peb. Peb yuav paab tau koj.

Peb them nyaj xuajmoo zoo rua tug kws yuav tu koj huv tsev. Cale hu xuvtooj moog rua peb nub nua tsi xob tog. Uatsaug.

Alliance Total Care, LLC
Management Team

hmong

Alliance Total Care, LLC yog ib lub chaw ua ntawv zuv cov laug hab cov muaj mob huv tsev. Peb txaus sab yuav paab koj txhua lub sijhawm. Tuaj cuag peb nub nua. Peb them nyaj xuajmoo ntau hab muaj nyaj lwmyaam paab rua cov laug nyob huv tsev. Tsi taagle, yog mej leejtwg xaav tau ib lub chaw saablaaj, tuaj ntsib peb. Peb muaj chaw saablaaj (Meeting Room) luj txaus le 75 leeg. Hu xuvtooj tuaj rua kuv tau.”

Jeff Nhaya Yang, CEO/Administrator

hmong

Male staff

Insurance Accepted

We make it easy for you.

Click Here
Elder male and female staff

Why Choose Us

When you are searching for a home health care provider for you or your loved one, you’re not looking for just a homecare agency, but you’re also looking for a team of compassionate and caring individuals whom you will   feel comfortable, safe and give you peace of mind. At Alliance Total Care, LLC, our commitment is to provide the highest quality of services in home care for all of our patients. We take pride in what we do and we treat our patients with respect, dignity, and privacy. READ MORE…

Counties We Serve

Counties

Counties we serve in Southeastern Wisconsin: Dane, Milwaukee, Ozaukee, Kenosha,Racine, Waukesha.

View Map

Send Your Referrals

Holding elder hand

Your referrals for Alliance Total Care, LLC are very much appreciated. Please use our online form to send more details

Click Here

VIDEOS

Senior male laughing with female caregiver

Be more informed about home health care among others and check out the various videos.

Click Here
Back To Top